Ansökning

Stipendieansökningar sammanställs genom ansökningsblanketten på stiftelsens hemsida (ansökningsblankett) och förmedlas in för handläggning elektroniskt.

Ansökningssystemet är endast öppet under ansökningstiden. Ansökan kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

Ansökan kan även upprättas på en blankett (PDF file) som kan printas ut från stiftelsens hemsida. Tryckta ansökningsblanketter finns också att tillgå i Akademiens lokaler i Helsingfors (Musihuset) och Kuopio.

Pappersblanketter måste levereras till stiftelsens adress:

Selim Eskelinin säätiö
c/o Ari Mäkelä
Mechelingatan 44 A 18
00250 Helsingfors

Ansökningsperioden börjar årligen i den 1 september och slutar i oktober vid ett datum som närmare anges i den årliga ansökningsanvisningen.

Även de ansökningar som levereras som brev, måste följa samma tidtabell, dvs de måste vara i mottagaren senast i den sista dagen av ansökningstid. Försenade ansökningar behandlas inte. I sista dagen av ansökningstid är det också möjligt att leverera sin ansökning direkt till stiftelsens ombudsman till ovannämnda adress.

Stipendiet kan beviljas till samma sökande högst tre gånger. Detta kan också hända under på varandra följande år. Stipendiemottagaren måste lämna en redogörelse för hur bidraget har använts.

En student kan få bidrag för att utveckla sin kompetens för följande ändamål, till exempel:

 • för att studera med en sånglärare eller korrepetitor
 • för mästarklass
 • för att studera språk
 • för att studera operaroler eller oratoriosolist roler
 • för individuella tävlingsdeltagandekostnader, rese- och logikostnader (delvis)
 • för noter
 • för att skaffa en surfplatta som behövs för studierna
 • för att financiera sina levnadskostander under studier

Stiftelsen ger inte bidrag för:

 • scenkläder
 • att skaffa musikinstrument eller för att reparera instrument
 • för att göra inspelningar
 • till kostnaderna för att anordna konserter eller konsertserier
 • för betalning av lön eller arvoden till kören eller orkestern


Instruktioner för den sökande

Bilagor i ansökning måste vara PDF-filer. Bild- eller ljudfiler kommer inte att behandlas, men föreställningar eller produktioner kan refereras genom att bifoga en länk till materialet i nätet.

Bifoga inte intyg om avlagda examen vid SibA till ansökan.

Bifoga inga referenser till ansökan. Se instruktioner på sidan "Instruktioner for rekommendatorer". Rekommendationer skickade av den sökande själv kommer inte att beaktas.

Stipendierådet uppskattar:

 • En välmotiverad, kortfattad ansökan, där faktor stämmer och språket är tydligt.
 • Rekommendationer och studieframgång står i rätt proportion till varandra.
 • Det sökta bidragsbeloppet är rimligt i förhållande till det motiverade behovet.
 • Ansökan innehåller endast sådana bilagor, som har direkt anknytning till skälen för ansökan.