Historia

Selim Eskelin förblev ogift. I sitt testamente lämnade han endast hemlösöret och små belopp penningmedel till sina släktingar. För att emottaga och förvalta hela hans övriga förmögenhet, såväl fast som lös, skulle grundas en stiftelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att understöda begåvade studerande vid Helsingfors Konservatorium, nuvarande Sibelius-Akademin, genom att utdela stipendier och grunda ett hem. Stiftelsens högsta ledning skulle anförtros en tremanstark styrelse, dit direktionen av Finlands Bank, årsmötet av Finlands Kantor-organistförbund samt Helsingfors stadsfullmäktige skulle envar utnämna en ledamöt för tre år i sänder. Justitieministeriet stadfäste stiftelsens stadgar den 11.10.1938 och den antecknades i stiftelseregistret den 18.11.1939.

Enligt testamentet skulle stiftelsens penningmedel förvaras i bankdepositioner. Eskelin hade inte kunnat förutspå andra världskriget som bröt ut endast några år efter hans död och ej heller den starka inflationen som åt upp en stor del av depositionernas värde. Stiftelsen kom också att äga en hel stadstomt i Kotka och tre fjärdedelar av en annan tomt.Tomterna fick enligt testamentet inte säljas, och hyresavkastningen av de gamla trähusen på tomterna räckte inte till deras underhåll. Först år 1969 godkändes en sådan förändring i stadgarna att medlen fick placeras i värdepapper. Även trähusen kunde rivas och tomterna utarrenderas till byggnadsändamål. Nu kunde stiftelsen börja förkovra sin förmögenhet och förverkliga stiftarens sista vilja.

Stiftelsens första stipendium, 1.000 mark, överläts den 29.11.1974 till Tuomo Nikkola. Stiftelsens första bostadslägenhet köptes 1986 och den första studeranden flyttade in i den nyrenoverade och välutrustade lägenheten den 1 december 1986.