Apurahahakemus

Ansökningsblankett / Application form

 

Vuoden 2023 apurahojen hakuaika alkaa 1.9. ja päättyy perjantaina 13.10.2023. klo 16.

Årets 2023 ansökningstid börjar 1.9. och sluter fredagen 13.10.2023 kl. 16.

The application period for the 2023 grants starts on September 1st. and ends on Friday 13th October 2023 at 4 p.m.

 

Hakija / Sökande / Applicant
Opinnot SibA:ssa ja suoritetut tutkinnot

Studierna vid SibA och avlagda examina

Studies at Sibelius Academy and Degrees grades
Suoritet tutkinnot / Avlagda examina / Degrees grades
Haettava apuraha / Uppgifter om stipendie / Grant applied for
Viimeksi saadut apurahat / Senast erhållna stipendier / Most recent grants received
Vireillä olevat hakemukset

Övriga aktuella stipendieansökningar

Current applications
Suosittelijat (huom: ohjeet suosituksen toimittamisesta)

Referenser (Obs: Se instruktioner for sökande!)

Name Notice: See instructions below for the applicants!
Hakemuksen liitteet: virkatodistus, lausuntoja ja suosituksia, todistusjäljennöksiä. Liitteet eivät ole pakollisia.

Bilagor: ämbetsbetyg, utlåtanden och referenser, betygskopior, övriga. Bilagorna är inte obligatoriska.

Enclosed documents in support of application: Official certificate or birth certificate, Statements and references, Copies of certificates, Other. Enclosures are not compulsory.
Onko hakijan isä tai äiti nyt tai onko ollut Suomen Kanttori-urkuriliitto ry:n, sen edeltäjän tai vastaavan ruotsinkielisen järjestön jäsen?

Är sökandens far eller mor nu eller har sökandens far eller mor varit medlem av Finlands Kantororganistförbund eller dess föregångare?

Is or has the applicant’s father or mother ever been a member of the Finnish Association of Cantor-organists, or its predecessor or corresponding Swedish-language organization?
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja tallentamiseen:
Annan suostumukseni sille, että Selim Eskelinin säätiö voi tallentaa hakemuksen ja sen käsittelemiseen liittyvät tiedot sekä säilyttää niitä tietosuojaselosteessaan määrittelemänsä ajan, vähintään niin kauan, kunnes apurahan myöntämisen edellytykset voidaan todeta täyttyneen. Säätiön tietosuojaseloste on ollut käytettävissäni.

Godkännande av behandling och arkivering av personuppgifter.
Jag ger härmed mitt samtycke till att Selim Eskelins stiftelse får arkivera denna stipendieansökan inklusive alla de uppgifter som krävts för dess behandling samt spara dessa i enlighet med de regler som definierats i stiftelsens integritetspolicy, eller minst så länge att förutsättningarna för stipendiets beviljande uppfyllts.
Stiftelsens integritetspolicy finns tillgänglig på stiftelsens hemsidor.

I hereby give my approval for the Selim Eskelin foundation to file the grant application and the information therein and further save them according to the foundation’s privacy policy for as long as it is necessary to conclude that the conditions of the grant are fulfilled. The privacy policy of the Selim Eskelin foundation can be found (in Finnish and Swedish) on the foundation’s webpage.
Hyväksyn yllä mainitut ehdot henkilötietojeni käsittelyyn

Jag accepterar ovannämnda villkor gällande behandlingen av mina personuppgifter

I accept the conditions regarding the handling and saving of my personal information concerning this application
Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi ja valtuutan Selim Eskelinin säätiön/valtuuttamansa tahon harkintansa mukaan tarkastamaan antamani tiedot.

Härmed bedyrar jag att alla uppgifter jag uppgivit i denna ansökan är korrekta och jag befullmäktigar stiftelsen/dess befullmäktigade instans, att enligt eget övervägande kontrollera mina uppgifter.

I hereby confirm that the information I have given in this application is true. I hereby authorize the foundation to inspect the information I have given in this application.
Kirjoita numero 9 kirjaimin: